PDB-PRD@1138147@Image_T@nixXcjCeaanndbdd@E39KristiansandSandnes-1024x416.png

Ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst

Nye Veier skal bygge ny E39 fra Kristiansand til Sandnes. 

Aquapartner har bistått Nye Veier med utarbeiding av kravspesifikasjon for vannforsyning og overvannshåndtering for strekningen fra Kristiansand Vest og til Mandal Øst. VVA-konsulent/BSc Tina Maria Hjemdal og Juridisk Seniorrådgiver Hennica Westheimer bisto i utarbeidingen. 
Anskaffelsen gjennomføres som et pilotprosjekter etter Best Value Procurement-metoden. Utførelsen gjennomføres som en totalentreprise. 

Ny E39 fra Kristiansand Vest og til Mandal Øst går igjennom flere nedslagsfelt for drikkevann og har blant annet flere tuneller. Overvannshåndtering, vannforsyning og tunellsikkerhet var derfor fokusområder for Aquapartner. Prosjektet medfører også en omlegging av kommunale VA-ledninger, og samarbeid med kommunene Kristiansand, Songdalen og Søgne samt Tronstadvann Interkommunale Vannverk IKS og Kristiansandsregionen brann og redning IKS sto sentralt i arbeidet. 

I denne typen arbeidsprosess er det mange lover og regler som må hensyntas og samordnes med kravene til Statens Vegvesens Håndbøker og vedtatte reguleringsplaner. Da prosjektet skulle gjennomføres som BVP-anskaffelse var det også en utfordring å formulere tydelige krav som var i overenstemmelse med lov/forskrift, planverk og Statens Vegvesens Håndbøker, slik at kravspesifikasjonen ikke begrenset totalentreprenørens muligheter til å finne gode løsninger i prosjekteringsfasen. 

Anbudskonkurransen er nå kunngjort og Nye Veier skal forhandle med leverandørene på grunnlag av konkurransegrunnlag og innkomne tilbud. Vi ønsker lykke til og håper at totalentreprenøren finner de aller beste løsningene for ny E39 mellom Kristiansand Vest og Mandal Øst. 

Se animasjonsvideo av hvordan man ser for seg veistrekket her:

Hele strekket E39 Kristiansand vest – Mandal øst
E39 Trysfjorden – Dyredalen Søgne/Mandal
E39 Tag – Lohnelier Søgne
E39 Fossvann Kristiansand
E39 Breimyr – Mjåvannsheia Kristiansand/Songdalen
E39 Volleberg – Monan Songdalen/Søgne 
E39 Rossevann Songdalen/Kristiansand

Øvrig informasjon om prosjektet finnes på Nye Veiers hjemmeside

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no