PDB-PRD@1138300@bildegalleri@iAbiJobOhaiknbZO@bilde_22.jpg
PDB-PRD@1138300@Image_T@Jpfcalvbdsupdijp@bilde_1.jpg

Tilstandsvurdering og utbedringstiltak Haugdammen-vassdraget, Enebakk kommune

Aquapartner har på oppdrag fra Enebakk kommune utarbeidet en tilstandsvurdering og fremmet forslag til utbedringstiltak for Haugdammen-vassdraget på Flateby i Enebakk. Haugdammen-vassdraget strekker seg fra skogsområdene på Kjensli frem til Haugdammen og derfra gjennom boligfelt og små dalfører ned til Øyeren. 
Det har i de siste årene vært utfordringer knyttet til større vannmengder og ekstremnedbør og hensikten var å oppnå en god og sikker vannføring, etablere flomveier og sikre vassdraget ovenfor personell, kjøretøy, konstruksjoner og privat eiendom. Det var samtidig et ønske om å fremme forslag til en forskjønnelse av vassdraget som en inspirasjon til å i større grad benytte området til rekreasjon.
Tiltakene ble inndelt i kortsiktige og langsiktige tiltak. Kortsiktige tiltak av forholdsvis beskjeden karakter hadde som mål å forbedre vannføringen og avrenningen samt sikre mot oversvømmelse av bekken. Eksempler på kortsiktige tiltak var rensk av bekkeløp og sidekanter, utskifting av enkelte kulverter, plastring av inn/utløp kulverter og oppbygging av langsgående sti. Langsiktige tiltak innenfor et lengre tidsperspektiv gikk mer på å sikre vannføringen ved plastring av bekkeløpet, bruk av kanalelementer i betong, veisikring og utvidelse av flere kulverter. 


Parallelt har Aquapartner utarbeidet en juridisk betenkning som tar for seg eier- og ansvarsforhold knyttet til vassdraget. 
Aquapartner har også stått for byggeledelsen av de utbedringstiltakene som til nå har vært gjennomført i vassdraget. 
Som en forlengelse av oppdraget har Aquapartner også utarbeidet en rapport som beskriver en metode for gjenåpning av en tørrlagt bekk i sentrum av Flateby. Enebakk kommune har ønske om å utvikle Flateby sentrum ved bl.a. å etablere vannspeil, promenade og grønt-område som rekreasjonsområder. For å skape denne nye vannveien må vann ledes fra Haugdammen-vassdraget uten at denne bekken tørrlegges. Begge bekkene skal til enhver tid ha vannføring, samtidig som at ingen av bekkene skal flomme ved store nedbørsmengder eller snøsmelting. Rapporten skisserer løsningsalternativer for hvordan vannoverføringen kan skje uten uønskede konsekvenser for vassdraget. Herunder beregne minimumsvannmengde som må overføres for å sikre konstant vannføring og samtidig beregne hvor stor vannføring bekken kan ha uten at det oppstår flomsituasjoner. 

Nov. 2017 Kjell Ludvigsen


Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no