Tjenesteområder

 • Hovedplaner vann og avløp 

 • Reguleringsplaner

 • Detaljprosjektering av alle typer va-anlegg

 • Detaljprosjektering av vei og andre typer infrastruktur

 • Rehabiliteringsplaner for ledningsnett vannverk og avløpsrenseanlegg 

 • Grunnundersøkelser/ - hydrogeologi

 • Bygge- og prosjektledelse

 • Landmålertjenester

 • Godkjenning av vannverk 

 • ROS analyser sikkerhets og beredskapsplanlegging

 • IK/KS-systemer for kommunalteknikk

 • VA-normer

 • Intern revisjon/- driftsoptimalisering 

 • Vannbehandling og avløpsrensing, også naturbaserte anlegg 

 • Drift av ledningsnett 

 • Spyling/spyleplaner 

 • Styring med ukontrollert forbruk 

 • SD-anlegg/elektro og styring, prosjektering og oppdatering 

 • VA-management for hire 

 • Offentlige innkjøp

 • Juridisk assistanse offentlige innkjøp, PBL og HMS

 • Byggesaker

 • HMS