PDB-PRD@1132946@Image_T@PkikedAdejcibPnY@derp.jpg

ROS-Analyse SD anlegg VA

I forbindelse med ROS-analyse SD anlegg foretas det en vurdering av hvilke trusler som er mest relevante å sikre mot, hvilke systemer og hvilken informasjon som anses å være anleggets mest kritiske, samt hvilke sårbarheter som eksisterer.

Under gjennomføring av en Risiko og sårbarhetsanalyse kartlegges avdelingens sikkerhetsarbeid og sikkerhetsstatus opp mot gjeldene trusler og sårbarheter. I det videre arbeidet analyseres informasjon opp mot den  forelagte dokumentasjon. 

Erfaringer viser at det ofte  gjøres  mye godt og tilstrekkelig arbeid innenfor det tekniske og fysiske aspektet rundt sikring av SD anlegg VA. Men man finner også enkelte sårbarheter innenfor disse områdende. Det man oftest ser er svakheter rundt fysisk sikring av klienter spredt rundt med tilknytning til teknisk nett. Det avdekkes en del svakheter rundt brukere, avlogging, låsing, avregistrering og generell passordhåndtering. Men de største utfordringene for sikring av SD anlegg VA ligger på det administrative. Spesielt rundt manglende policyer, retningslinjer, rutiner med mer.

Basert på disse hovedelementene foretas det risikovurdering i forhold til sannsynlighet og konsekvens som resulterer i en risikodefinisjon per kritiske verdi/objekt.

Har du spørsmål om liknende prosjekter så ring Bjørn Ove Persgård på tlf. 45517007 eller send mail til bop@aquapartner.no