PDB-PRD@1135885@Image_T@jbkOanUcMlbHnkqY@Bilde_webside.jpg

Sanerings-/rehabiliteringsplaner

Saneringsplan for Enebakk kommune

Aquapartner har i 2016 utarbeidet en tiltaksplan for sanering av kommunale spillvanns- og overvannsledninger i Enebakk. Saneringsplanen er utarbeidet bla. som et ledd i å ha en konkret handlingsplan for reduksjon av fremmedvann til spillvannsnettet.

Planen inkluderer ikke vannledninger da disse eies av private vannverk. Den inneholder konkrete tiltak for de nærmeste 4 år (økonomiplanperioden 2017-2020) samt føringer for videre arbeid. Det prioriteres å gjennomføre NoDig-rehabiliteringer framfor graving og ledningsutskifting, da avløpsledningene i Enebakk hovedsakelig består av separatsystem. Målet med saneringsplanen er å få en oversikt over saneringsbehovet og en tiltaksplan for utførelse av utbedringer på ledningsnettet. Det er satt fokus på å få undersøkt og renovert ledninger som stammer fra før 1980. Ved å rehabilitere ledningsnettet vil det bli en redusert inntrengning av fremmedvann og redusert utlekking av spillvann.

Planen inneholder et budsjett som viser hvor stort behovet for investeringer til avløpsrehabilitering er, og hvordan midlene bør utnyttes. Det er fokusert på å avdekke hele avløpsnettets tilstand ved å ta i bruk tilgjengelig informasjon gjennom avviksmeldinger, driftsdagbok, mv. samt å utføre rørinspeksjoner.

De siste årene har kommunen også økt fornyingstakten betraktelig og er i gang med å ta igjen etterslepet på fornying av ledningsnettet, men det er fremdeles behov for betydelige investeringer.

Med spådde klimaendringer fram mot år 2100 som medfører økte mengder ekstremnedbør, flom, mv., er det viktig å være i forkant av problemene. Arbeid med å renovere, oppgradere og utvide overvannsnettet er viktig i denne sammenheng.

Saneringsplan for Skjervøy kommune

Aquapartner har også utarbeidet saneringsplan for VA-ledninger i tettstedet Skjervøy i Skjervøy kommune i Troms.

Vannledningene i Skjervøy består av betydelige mengder eldre støpejernsledninger. Avløpsledningene er hovedsakelig av betong der over halvparten av ledningsnettet er fellessystem.

Målet med saneringsplanen er å få en oversikt over utbedringsbehovet og en plan for utførelse av utbedringstiltak på ledningsnettet de nærmeste årene. Planen er et verktøy ved kartlegging av ledningenes tilstand, og for planlegging og gjennomføring av saneringsprosjekter.

Saneringsplanen inneholder prioriteringer slik at arbeidet kan starte der behovet er størst. Det skal foretas en fornyelse av VA-nettet slik at ytterligere forringelse ikke finner sted, tilrettelegge for økt utvikling av kommunen, forebygge og begrense skader på eiendom, unngå for store mengder vann i overløp inne i havneområdet og redusere utgifter til unødvendig drift av pumpestasjoner, punktreparasjoner på ledninger ved brudd, etc.

I Skjervøy kommune har utbedringer på ledningsnettet over lang tid vært nedprioritert, og store deler av ledningsnettet har gamle ledninger med ukjent tilstand. I forkant av utarbeiding av saneringsplanen ble det gjennomført flere rørinspeksjoner i fellesledninger av betong som avslørte at samtlige ledninger var i svært dårlig stand.

Har du spørsmål eller ønsker kontakt Rune Danneborg på tlf. 47840000 eller send mail til rd@aquapartner.no